Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Kompatibilita s Pařížskou dohodou

Toto skóre sleduje, do jaké míry je fond v souladu s cíli Pařížské dohody o klimatu a s klimatickými scénáři. Kompatibilita s Pařížskou dohodou v tomto případě znamená, že výrobní plány společností zařazených do fondu jsou již v průměru v souladu s cíli pařížské konference o klimatu zaměřenými na omezení globálního oteplování na maximálně 1,5 °C. Stejně jako u všech jednotlivých ukazatelů představuje vypočtená hodnota velmi zjednodušený pohled. Nutná agregace napříč odvětvími vede ke ztrátě podstatných informací v rámci jednotlivých odvětví.

Skóre se přiděluje v rozmezí od -100 do +100. Fondy se skóre -100 vůbec neplní cíle Pařížské dohody o klimatu, fondy se skóre +100 je překračují. Od hodnoty 0 je fond považován za klimaticky kompatibilní. Podobně jsou přiřazována písmena za účelem zařazení hodnot do kategorií. Toto hodnocení je obdobou školních známek. Písmeno „F“ začíná na hodnotě -100. Od hodnoty 0 obdrží fond známku „A“.

Pokud některý fond nemá žádnou hodnotu, může to mít dva důvody. Na jedné straně nemá investice v odvětvích, která jsou posuzována pomocí metody PACTA. Nemá tedy žádnou expozici.

Na druhé straně může mít v odvětvích podstatných pro klima expozici pod prahovou hodnotou. V těchto případech není skóre dostatečně vypovídající. Fond, který například investuje v odvětví nemovitostí a malou částku do výrobců cementu, nemůže být hodnocen pouze na základě této nízké expozice. V tomto případě organizace 2° Investing Initiative upustila od bodového hodnocení.

Pařížské skóre vyvinula organizace 2° Investing Initiative ve spolupráci s organizací InfluenceMap. Představuje způsob, jak agregovat výkonnost finančních produktů z oblasti klimatu. Jsou možné i jiné agregace. Netvrdíme, že tato metoda představuje absolutní pravdu. S Pařížským skóre se pojí problémy příznačné pro jednoduché ukazatele.

K technické dokumentaci.