Právní doložka

1 Investiční poradenství a investiční makléřství

1.1 Informace zveřejněné na webu MyFairMoney nebo v publikacích organizace 2° Investing Initiative nepředstavují žádost, nabídku ani doporučení ohledně nákupu či prodeje produktů, uskutečnění transakcí nebo upřednostnění určitých služeb. Na tomto webu není poskytováno investiční poradenství ani investiční makléřství.

1.2 Nejsou vyžadovány žádné informace o toleranci uživatele k riziku, o jeho investičním chování ani o jeho osobní a finanční situaci a není žádnou formou prováděno vyhodnocení těchto kritérií. Výslovně tedy není poskytováno investiční poradenství. Jediným účelem tohoto webu je poskytovat informace o udržitelnosti jednotlivých investičních fondů. Tyto informace nepředstavují pomůcku pro rozhodování uživatele. Před každým investičním rozhodnutím se poraďte s kvalifikovanou osobou.

2 Záruka správnosti a aktuálnosti informací

2.1 Provozovatelé platformy MyFairMoney obdrželi informace o uvedených investicích od emitenta nebo od třetích osob. Nebyla provedena kontrola správnosti a aktuálnosti poskytnutých informací. Nepřijímá se proto odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací poskytovaných na tomto webu.

2.2 Uvedené informace mohou být kdykoliv před předchozího upozornění změněny nebo doplněny. Provozovatelé nejsou povinni aktualizovat databázi nebo ji v jakémkoliv ohledu upravovat a udržovat informace v ní obsažené aktuální. Datum údajů o fondu je uvedeno dole v podrobném zobrazení pro všechny fondy.

2.3 Organizace 2° Investing Initiative v žádném případě nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu či škodu jakéhokoliv druhu (včetně následné nebo nepřímé škody nebo ušlého zisku) vyplývající z návštěvy, využití nebo prohlížení webu nebo jakýchkoliv odkazů nebo adres URL jiných provozovatelů uvedených na tomto webu nebo v souvislosti s nimi. Tato výhrada platí i tehdy, byla-li organizace 2° Investing Initiative uvědoměna o možnosti vzniku takové škody.

3 Odkazy a e-mailová komunikace

3.1 Web MyFairMoney může obsahovat obsah třetích osob nebo odkazy na weby třetích osob. Tento obsah a odkazy jsou poskytovány pouze pro větší přehlednost a pro informaci. Organizace 2° Investing initiative nemá nad takových obsahem a weby kontrolu, nepřebírá za ně odpovědnost a neposkytuje ve vztahu k nim žádné záruky ani prohlášení, zejména co se týče jejich správnosti, obsahu, kvality nebo aktuálnosti. Organizace 2° Investing initiative nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah nebo weby třetích osob ani za weby napojené na MyFairMoney.

3.2 Internet je univerzálně přístupné médium. Obyčejné e-maily zasílané prostřednictvím Internetu nejsou důvěrné ani zabezpečené. Mohou být prohlíženy, ztraceny, zachyceny nebo upraveny třetími osobami. E-maily se mohou pohybovat přes státní hranice, i když je odesílatel a příjemce ve stejné zemi. Organizace 2° Investing Initiative nenese odpovědnost za škodu způsobenou vám či jiné osobě v souvislosti se zprávami zaslanými organizaci 2° Investing initiative prostřednictvím e-mailu nebo jiného systému elektronické pošty.

3.3 V této souvislosti organizace 2° Investing Initiative výslovně upozorňuje na riziko virů a možnost zacílených hackerských útoků. V zájmu obrany proti virům se doporučuje používat aktuální verze prohlížečů a pravidelně aktualizovat antivirové programy. E-maily od neznámých osob a neočekávané přílohy k e-mailům by se zpravidla neměly otevírat.