LU1454978500

Pařížské skóre

Pařížské skóre fondu v porovnání s ostatními fondy. Písmeno udává podobně jako známka ve škole, nakolik je fond v souladu s cíli Pařížské dohody o klimatu a s klimatickými scénáři. A znamená velmi dobrou, F nedostatečnou. Plánovaná produkce a tím i uhlíková účinnost v energeticky nejnáročnějších odvětvích se porovnává s cíli klimatických scénářů pro rok 2025. Do výpočtu jsou zahrnuty společnosti ze sedmi odvětví, která mají společně na svědomí přibližně 75 % globálních emisí CO2. Patří mezi ně výroba, uhlí, ropa a plyn, ocel, cement, automobilový průmysl a letectví. (Zdroj dat: 2° Investing Initiative)

 • Tento fond

  je ve třídě účinnosti A

  A

 • B

 • C

 • D

 • E

 • F

Vývoj fondu Graf ukazuje historický vývoj fondu ve vztahu k pařížskému skóre. Pokud fond neinvestoval v odvětvích souvisejících s klimatem nebo v nich investoval příliš málo, není skóre přiděleno. Odpovídající pole pro příslušný okamžik zůstává prázdné.
Přizpůsobení vs. dopad

Toto video vysvětluje, proč přizpůsobení není totéž jako dopad. Přizpůsobení může mít sice přímý dopad na podniky, ale existují další strategie s vyšším potenciálem z hlediska dopadu, jako je uplatňování hlasovacích práv, přímá angažovanost v podnicích nebo financování zelených projektů nebo podniků, kterým chybí finanční prostředky.

Fondy přizpůsobené Pařížské dohodě by stále mohly být dobrou volbou pro drobné investory, kteří například chtějí dát najevo svou podporu pro firmy ohleduplné ke klimatu nebo kteří mají za to, že investice do takových společností slibují lepší finanční výsledky. Neustále se snažíme poskytovat více informací a funkcí pro drobné investory, kteří chtějí maximalizovat potenciální dopad svých investic.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Při přehrávání našich videí ze služeb YouTube/Vimeo jsou informace o vašem použití služeb YouTube/Vimeo předávány provozovateli v USA a mohou být uloženy.

Podíl kontroverzních společností ve fondu Čísla udávají podíl společností zastoupených ve  fondu, které se zabývají kontroverzními aktivitami. Nelze je sečíst, protože je možné, že jedna společnost se účastní více kontroverzních aktivit, ale započítává se pouze jednou. Celkový objem proto může být nižší než součet uvedených podílů.
Životní prostředí
Vlastní kapitál společnosti U těchto hodnot nás nezajímají podíly států, ale podniků. Uvádíme proto, jaké kontroverze se podniků týkají v důsledku jejich aktivit, částečně na základě způsobu podnikání nebo řízení a částečně na základě způsobu, jakým vydělávají peníze.
 • Uhlí Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se zabývají těžbou uhlí a/nebo jeho přeměnou na elektřinu. (Zdroj dat: 2° Investing Initiative)
  3.06%
 • Ropa a plyn Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se zabývají těžbou ropy a plynu a/nebo jejich přeměnou na elektřinu. (Zdroj dat: 2° Investing Initiative)
  3.39%
 • Geneticky modifikované organismy Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se zabývají výrobou a/nebo zpracováním produktů z geneticky modifikovaných organismů. Patří sem společnosti, které se věnují produkci osiva, plodin a/nebo potravinářských přídatných látek za pomoci genetického inženýrství. Zahrnuty jsou také společnosti, které se věnují výrobě farmaceutických léčiv nebo aktivních látek, průmyslových chemikálií, biopaliv a/nebo jiných spotřebních výrobků s využitím genetického inženýrství. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  4.50%
 • Palmový olej Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se zabývají výrobou, distribucí nebo zpracováním palmového oleje a hotových produktů na bázi palmového oleje. Patří sem společnosti, které se zabývají pěstováním palmy olejné (producenti), provozem lisoven palmového oleje, rafinérií a/nebo frakcionizačních závodů (zpracovatelé), výrobou hotových výrobků s využitím palmového oleje včetně potravin a nepotravinářských výrobků (chemikálie, biopaliva, přípravky pro osobní péči) (uživatelé) nebo distribucí surového palmového oleje, oleje z palmových jader, palmojádrové mouky, derivátů nebo frakcí (distributoři). Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  0.00%
 • Kontroverzní pesticidy Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se zabývají výrobou pesticidů s obsahem složek označených Světovou zdravotnickou organizací (WHO) za mimořádně nebo vysoce nebezpečné. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  0.00%
 • Jaderná energie Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se zabývají těžbou uranu a/nebo jeho přeměnou na elektřinu. (Zdroj dat: 2° Investing Initiative) Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se zabývají těžbou uranu a/nebo jeho přeměnou na elektřinu. (Zdroj dat: 2° Investing Initiative)
  0.00%
 • Kontroverze v oblasti ochrany životního prostředí Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, kterých se podle ISS ESG týkají závažné nebo velmi závažné kontroverze v souvislosti se životním prostředím. Patří sem porušování mezinárodních environmentálních standardů, jako je Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji, Úmluva o biologické rozmanitosti nebo Pařížská dohoda o klimatu. Hodnocení se aktualizují, když se vyskytnou relevantní nové informace, nebo nejméně jednou ročně. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  0.88%
Státní dluhopisy Následující ukazatele se týkají vládních (nikoliv firemních) dluhopisů ve fondu. Vládní dluhopisy jsou dluhové cenné papíry vydávané vládami, jejichž prostřednictvím se půjčují peníze na kapitálovém trhu. Mají stanovenou dobu splatnosti a vyplácí se z nich úrok. Zohledňujeme pouze dluhopisy vydávané na národní úrovni, tj. vládami. Nepřihlížíme k dluhopisům vydávaným orgány regionální samosprávy, obcemi či regiony.
 • Státy s nízkou úrovní ochrany klimatu Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi, jejichž snahy o boj proti změně klimatu jsou hodnoceny jako nízké nebo velmi nízké podle Indexu na ochranu klimatu sestavovaného skupinou mezinárodních klimatických nevládních organizací. (Zdroj dat: CCPI)
  0.00%
 • Země, které nepodepsaly Pařížskou dohodu o klimatu Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi, které nepodepsaly Pařížskou dohodu o klimatu (zdroj dat: OSN)
  0.00%
 • Země, které nepodepsaly Úmluvu o biologické rozmanitosti Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi, které nepodepsaly Úmluvu o biologické rozmanitosti. Cílem této úmluvy je ochrana biologické rozmanitosti na Zemi, ale také genetické rozmanitosti a rozmanitosti ekosystémů. (Zdroj dat: OSN)
  0.00%
Sociální témata a etika
Vlastní kapitál společnosti U těchto hodnot nás nezajímají podíly států, ale podniků. Uvádíme proto, jaké kontroverze se podniků týkají v důsledku jejich aktivit, částečně na základě způsobu podnikání nebo řízení a částečně na základě způsobu, jakým vydělávají peníze.
 • Kontroverzní zbraně Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které mají vazbu na kontroverzní zbraně (atomové, biologické a chemické zbraně, protipěchotní miny, zápalné zbraně, kazetová munice, uranová munice a výzbroj, munice s bílým fosforem) a/nebo se obecně zabývají výrobou, distribucí nebo poskytováním služeb v souvislosti s kontroverzními zbraněmi. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  0.00%
 • Civilní zbraně nebo vojenské vybavení Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se zabývají výrobou, distribucí nebo poskytováním služeb v souvislosti s vojenským vybavením (válečné zbraně, podpůrné vojenské vybavení a jeho součásti) a/nebo s civilními střelnými zbraněmi. Služby zahrnují údržbu, opravu, testování, přepravu nebo podobné aktivity ve shora uvedených oblastech. Tento ukazatel je nastavený široce, takže zahrnuje například také společnosti, které působí v oblasti logistiky (např. přeprava tanků) nebo vyrábějí zboží, které má civilní i vojenské použití (např. kyslíkové masky pro piloty), pokud bylo takové zboží speciálně vyvinuto nebo upraveno pro vojenské použití. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  4.07%
 • Kontroverze v oblasti lidských práv Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, kterých se podle ISS ESG týkají závažné nebo velmi závažné kontroverze v souvislosti s lidskými právy. Patří sem porušování mezinárodních norem v oblasti lidských práv, jako je Mezinárodní listina lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (IPPCR) nebo Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESR). Hodnocení se aktualizují, když se vyskytnou relevantní nové informace, nebo nejméně jednou ročně. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  0.88%
 • Kontroverze v oblasti práv pracovníků Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, kterých se podle ISS ESG týkají závažné nebo velmi závažné kontroverze v souvislosti s pracovními právy. Patří sem porušování mezinárodních pracovních norem, jako je úmluva Mezinárodní organizace práce (ILO). Hodnocení se aktualizují, když jsou obdrženy relevantní nové informace, nebo nejméně jednou ročně. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  1.47%
 • Porušování dobrých životních podmínek zvířat Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které porušují dobré životní podmínky zvířat. Na jedné straně sem patří společnosti, které provádějí experimenty na živých zvířatech pro jiné než farmaceutické účely. Za druhé jsou vyloučeny společnosti, které se zabývají intenzivním chovem za účelem produkce potravin včetně masa, vajec a mléčných výrobků, nebo společnosti, které chovají, chytají nebo porážejí zvířata za účelem získávání kožešin a kůže. Vyloučeny nejsou společnosti, které provádějí testování na zvířatech pro farmaceutické účely. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  0.88%
 • Návykové látky (tabák, alkohol) Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se zabývají výrobou tabákových výrobků a/nebo výrobou či distribucí alkoholických nápojů. Distribuce alkoholických nápojů zahrnuje podniky, které se zabývají velkoobchodním nebo maloobchodním prodejem alkoholických nápojů včetně specializovaných obchodů s alkoholickými nápoji, supermarketů, barů a restaurací. Vyloučeny nejsou služby poskytované podniky, které se zabývají udělováním licencí, marketingem nebo reklamou na alkoholické nápoje a/nebo tabák, a podniky, které dodávají klíčové suroviny a obalové produkty využívané specificky při výrobě alkoholických nápojů a/nebo tabákových výrobků, jako jsou pivní láhve, korky na víno nebo krabičky na cigarety. Tento ukazatel nevyžaduje minimální podíl aktivit na obratu. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  5.44%
Státní dluhopisy Následující ukazatele se týkají vládních (nikoliv firemních) dluhopisů ve fondu. Vládní dluhopisy jsou dluhové cenné papíry vydávané vládami, jejichž prostřednictvím se půjčují peníze na kapitálovém trhu. Mají stanovenou dobu splatnosti a vyplácí se z nich úrok. Zohledňujeme pouze dluhopisy vydávané na národní úrovni, tj. vládami. Nepřihlížíme k dluhopisům vydávaným orgány regionální samosprávy, obcemi či regiony.
 • Státy s dětskou prací Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi, kde je široce rozšířená dětská práce (zdroj dat: ISS ESG).
  0.00%
 • Porušování lidských práv Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi, kde jsou výrazně omezována lidská práva. (Zdroj dat: ISS ESG)
  0.00%
 • Porušování pracovních práv Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi, kde nejsou dostatečně dodržována pracovní práva. Jde zejména o ochranu zaměstnanců z hlediska zdraví a bezpečnosti při práci, minimálních mezd a pracovní doby. (Zdroj dat: ISS ESG)
  0.00%
 • Autoritářské režimy Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi považovanými za „nesvobodné“ podle indexu Svoboda ve světě, který sestavuje nevládní organizace Freedom House (zdroj dat: Freedom House).
  0.00%
Správa a řízení podniků
Vlastní kapitál společnosti U těchto hodnot nás nezajímají podíly států, ale podniků. Uvádíme proto, jaké kontroverze se podniků týkají v důsledku jejich aktivit, částečně na základě způsobu podnikání nebo řízení a částečně na základě způsobu, jakým vydělávají peníze.
 • Porušování zásad globálního paktu OSN Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, kterých se podle ISS ESG týkají závažné nebo velmi závažné kontroverze v souvislosti s alespoň jednou ze čtyř hlavních oblastí globálního paktu OSN. Patří sem porušování mezinárodních norem v oblasti ochrany životního prostředí, lidských práv, pracovních práv a korupce. Hodnocení se aktualizují, když jsou obdrženy relevantní nové informace, nebo nejméně jednou ročně. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  2.35%
 • Korupce Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, kterých se podle ISS ESG týkají závažné nebo velmi závažné kontroverze v souvislosti s korupcí. Patří sem porušování mezinárodních protikorupčních norem, jako je Úmluva OSN proti korupci. Hodnocení se aktualizují, když jsou dispozici relevantní nové informace, nebo nejméně jednou ročně. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  0.00%
 • Nekalé obchodní postupy Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se podle ISS ESG dopouštějí podvodů, úplatkářství, praní špinavých peněz a/nebo chování, které narušuje hospodářskou soutěž. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  0.00%
 • Strategie pro vyhýbání se daňovým povinnostem a zjištěné přestupky Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, jejichž chování je v rozporu se záměry a duchem daňových zákonů. Patří sem společnosti, které se dopouštějí nezákonných daňových úniků, protože neplatí nebo jen částečně platí daně, a/nebo společnosti, které uplatňují strategie daňové optimalizace nebo agresivní daňové plánování, jako je účelové snižování zisku a přesouvání zisku, i když takové aktivity nepřesahují meze zákonnosti. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  0.00%
 • Žádné ženy ve výkonné nebo dozorčí radě Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, v jejichž správní a/nebo dozorčí radě nejsou zastoupeny ženy. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  0.00%
Státní dluhopisy Následující ukazatele se týkají vládních (nikoliv firemních) dluhopisů ve fondu. Vládní dluhopisy jsou dluhové cenné papíry vydávané vládami, jejichž prostřednictvím se půjčují peníze na kapitálovém trhu. Mají stanovenou dobu splatnosti a vyplácí se z nich úrok. Zohledňujeme pouze dluhopisy vydávané na národní úrovni, tj. vládami. Nepřihlížíme k dluhopisům vydávaným orgány regionální samosprávy, obcemi či regiony.
 • Země s jadernými zbraněmi Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi zařazenými SIPRI na seznam zemí, které vlastní jaderné zbraně. (Zdroj dat: SIPRI)
  0.00%
 • Kontroverze v souvislosti s celosvětovým mírem Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi, které mají „velmi nízké“ hodnocení ve Světovém indexu míru sestavovaném nevládní organizací Institut pro hospodářství a mír, a jsou proto považovány za vysoce náchylné ke konfliktům. (Zdroj dat: Institut pro hospodářství a mír)
  0.00%
 • Vnímaná korupce Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi s hodnocením „vysoká míra korupce“ podle Indexu vnímání korupce (Corruption Perception Index, CPI), který sestavuje nevládní organizace Transparency International. V indexu je hodnoceno 180 zemí a regionů podle toho, jak je vnímána korupce veřejného sektoru. (Zdroj dat: Transparency International)
  0.00%
 • Kontroverze spojené s praním špinavých peněz xmtdiifunddatabase.detail.flagSovereignExposureMoneyLaunderingControversy.description
  0.00%
ESG rating ISS pro fondy
Skóre výkonnosti ESG Rating našeho partnera ISS ESG se pohybuje od 0 do 100, přičemž 100 znamená hodnocení „velmi dobrý“. Skóre výkonnosti ESG ISS představuje absolutní ESG rating fondu. Pro účely jeho výpočtu se na úrovni fondu kombinují a sdružují jednotlivé ratingy společností v oblasti životního prostředí, sociálních otázek a podnikové správy a řízení. Skóre výkonnosti ESG ISS se proto liší od ESG ratingu ISS pro fondy, protože zde se hvězdičky udělují ve vztahu k třídě Lipper Global Benchmark. Fond s nízkým skóre výkonnosti ESG ISS tak může také v případě pochybností dostat několik hvězdiček. (Zdroj dat: ISS ESG)
 • Bez ratingu
Profil transparentnosti
 • Nenalezeny žádné údaje
Značky

Zdroj údajů o fondu:: 30.09.2021
Zdroj: Lipper

Fondy označené záložkou

Načítání...